Vereniging Christelijke   Scholen Opsterland

   Bijzonder goed onderwijs!

FINANCIEEL OVERZICHT

In dit document staan de financiële overzichten per school aangegeven.

Meer info
ADVIES GEMEENTE OPSTERLAND

Het advies van de gemeente Opsterland inzake de voorgnomen fusie.

Meer info
EXTRA
INFORMATE VOOR LEDEN EN OUDERS

Deze brief geeft voor ouders en leden toelichting op het voorstel.

Meer info
PRESENTATIE FUSIE

Op de informatieve ledenvergaderingen is deze presentatie gegeven.

Meer info
FUSIE EFFECT RAPPORTAGE 2020

Dit officiële fusiedocument geeft aan waarom de fusie wordt voorgesteld en hoe het geheel vorm krijgt. In dit document wordt gesproken over de stichting NAAM. Dat is omdat bij het opstellen de naam nog niet bekend was. De stichting houdt de naam VCSO. De letters staan voor Verenigde Christelijke Scholen Opsterland.

Meer info

Welkom op de website van de VCSO. Hieronder vindt u een overzicht van onze scholen. Als u op de school klikt gaat u naar de bijbehorende website.

VCSO Scholen

PCBS De Librije

Postbus 69
8400 AB Gorredijk
Tel: 0513-466448

website

CBS Betrouwen

Mjûmsterwei 12
9243 SJ Bakkeveen
Tel: 0516-541463

website

CBS De Arke

Gietersewei 4
9245 HK Nij Beets
Tel: 0512-461600

website

PCBO Rehoboth

De Kolk 1
9249 MC Frieschepalen
Tel: 0512-302600

website

de Stipe

Vlaslaan 13
9244 BX Beetsterzwaag
Tel: 0512-204150

website

CBS De Opdracht

Foareker 21-23
9247 AA Ureterp
Tel: 0512-301771

website

Participerende Christelijke Scholen in de regio

CBS de Eker

Burmaniastrjitte 1a
9133 MV Anjum
Tel: 0519 321387

Website

CBS de Griffel

Siniastrjitte 13
9134 NX Ljussen
Tel: 0519 321989

Website

Overige Christelijke Scholen in Opsterland

CBS Votum Nostrum

Welfingstrjitte 5
9241 GM Wijnjewoude
Tel: 0516-481700

Website

GBS Eben Haëzer

Foareker 54
9247 AM Ureterp
Tel: 0512-301937

Website

Wat is de VCSO?

De VCSO (Vereniging Christelijke Scholen Opsterland) is de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs. Het werkgebied omvat de gemeente Opsterland.
De samenwerking tussen de christelijke scholen en hun besturen gaat terug tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw. In het schooljaar 2013-2014 is met de besturen afgesproken om per 1 augustus 2014 te gaan werken vanuit een vernieuwde organisatiestructuur.
De VCSO kent haar eigen bestuur, samengesteld uit 5 leden. Voor de dagelijkse leiding van de VCSO is de bestuursdirecteur verantwoordelijk.
Het doel van de vereniging
Statutair is de doelstelling – kort samengevat – als volgt verwoord: “Het in stand houden en ontwikkelen van goed onderwijs op Bijbelse grondslag, het bevorderen van de samenwerking en het behartigen van de individuele en gemeenschappelijke belangen”.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door o.a.:
– het uitwisselen van kennis en ideeën
– het uitvoeren van dit strategisch beleidsplan
– het bevorderen van de deskundigheid bij zowel personeel als besturen
– gemeenschappelijke zaken op het gebied van facilitaire zaken te ontwikkelen
– het uitoefenen van bestuurlijke zaken of besturen van deelnemende verenigingen
Voor alles geldt dat waar mogelijk de deelnemende besturen elkaar proberen te helpen, te ondersteunen en te versterken.

Wat doet de VCSO in de praktijk?

Zoals hiervoor is aangegeven verzorgt de VCSO protestants christelijk basisonderwijs in de gemeente Opsterland. De vereniging telt 5 scholen, met ongeveer 850 leerlingen. Er zijn ongeveer 80 personeelsleden werkzaam binnen onze scholen. De personeelsleden zijn in dienst bij de deelnemende besturen. De organisatie wordt aangestuurd door de bestuursdirecteur, die in dienst is bij en wordt ondersteund door het VCSO bestuur.
De scholen zijn in hoge mate zelfstandig. Ze verschillen onderling in onderwijsvorm en uitstraling naar de omgeving. Dat is historisch zo gegroeid, doordat de omgeving waarin de school functioneert op elke locatie anders is, net als de wensen/behoeften van leerlingen en ouders. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor het functioneren van de school.
Leden en ouders kunnen door de ouderwerkgroepen, het eigen schoolbestuur, de medezeggen-schapsraden en de plaatselijke algemene ledenvergadering op de afzonderlijke scholen en binnen de vereniging actief deelnemen aan en hun invloed uitoefenen op het schoolgebeuren.
Op verenigingsniveau wordt voor alle scholen door het bestuur en de bestuursdirecteur vanuit het strategisch beleidsplan van de VCSO gewerkt aan een gezamenlijke aanpak op afgesproken onderdelen m.b.t. beleid, personeel, ICT, huisvesting en financiën. Dit wordt de komende jaren verder uitgewerkt en geprofessionaliseerd.
Vanaf 1 augustus 2014 biedt de VCSO ook meer mogelijkheden op bestuurlijk vlak. Waar dat gewenst is, kunnen de afzonderlijke besturen ervoor kiezen om het besturen van hun school over te dragen aan de bestuursdirecteur en het VCSO bestuur.
Afzonderlijke taken en mogelijkheden worden beschreven in de zgn. bestuurspakketten. Tijdens de beleidsperiode van het strategisch plan zullen deze taken en mogelijkheden zich verder uitkristalliseren.
De komende jaren zullen de accenten liggen op:
– het opzetten en invoeren van integraal personeelsbeleid,
– het realiseren van goede huisvesting voor alle scholen,
– het professionaliseren van de bedrijfsvoering
– versterken van de kwaliteitszorg
De VCSO is een moderne organisatie die midden in de maatschappij wil staan en actief wil inspelen op de steeds weer veranderende omstandigheden.

Adres: Gietersewei 4, 9245 HK, Nij Beets

Tel: 0512-461600

CONTACT