logovcso

Wat is de VCSO?

De VCSO (Vereniging Christelijke Scholen Opsterland) is de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs. Het werkgebied omvat de gemeente Opsterland.

De samenwerking tussen de christelijke scholen en hun besturen gaat terug tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw. In het schooljaar 2013-2014 is met de besturen afgesproken om per 1 augustus 2014 te gaan werken vanuit een vernieuwde organisatiestructuur.
De VCSO kent haar eigen bestuur, samengesteld uit 5 leden. Voor de dagelijkse leiding van de VCSO is de bestuursdirecteur verantwoordelijk.

Het doel van de vereniging

Statutair is de doelstelling – kort samengevat - als volgt verwoord: “Het in stand houden en ontwikkelen van goed onderwijs op Bijbelse grondslag, het bevorderen van de samenwerking en het behartigen van de individuele en gemeenschappelijke belangen”.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door o.a.:

- het uitwisselen van kennis en ideeën
- het uitvoeren van dit strategisch beleidsplan
- het bevorderen van de deskundigheid bij zowel personeel als besturen
- gemeenschappelijke zaken op het gebied van facilitaire zaken te ontwikkelen
- het uitoefenen van bestuurlijke zaken of besturen van deelnemende verenigingen

Voor alles geldt dat waar mogelijk de deelnemende besturen elkaar proberen te helpen, te ondersteunen en te versterken.

Wat doet de VCSO in de praktijk?

Zoals hiervoor is aangegeven verzorgt de VCSO protestants christelijk basisonderwijs in de gemeente Opsterland. De vereniging exploiteert 7 scholen, met ongeveer 1100 leerlingen. Er zijn ongeveer ruim 100 personeelsleden werkzaam binnen onze scholen. De personeelsleden zijn in dienst bij de deelnemende besturen. De organisatie wordt aangestuurd door de bestuursdirecteur, die in dienst is bij en wordt ondersteund door het VCSO bestuur.

De scholen zijn in hoge mate zelfstandig. Ze verschillen onderling in onderwijsvorm en uitstraling naar de omgeving. Dat is historisch zo gegroeid, doordat de omgeving waarin de school functioneert op elke locatie anders is, net als de wensen/behoeften van leerlingen en ouders. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor het functioneren van de school.
Leden en ouders kunnen door de ouderwerkgroepen, het eigen schoolbestuur, de medezeggen-schapsraden en de plaatselijke algemene ledenvergadering op de afzonderlijke scholen en binnen de vereniging actief deelnemen aan en hun invloed uitoefenen op het schoolgebeuren.

Op verenigingsniveau wordt voor alle scholen door het bestuur en de bestuursdirecteur vanuit het strategisch beleidsplan van de VCSO gewerkt aan een gezamenlijke aanpak op afgesproken onderdelen m.b.t. beleid, personeel, ICT, huisvesting en financiën. Dit wordt de komende jaren verder uitgewerkt en geprofessionaliseerd.

Vanaf 1 augustus 2014 biedt de VCSO ook meer mogelijkheden op bestuurlijk vlak. Waar dat gewenst is, kunnen de afzonderlijke besturen ervoor kiezen om het besturen van hun school over te dragen aan de bestuursdirecteur en het VCSO bestuur.
Afzonderlijke taken en mogelijkheden worden beschreven in de zgn. bestuurspakketten. Tijdens de beleidsperiode van het strategisch plan zullen deze taken en mogelijkheden zich verder uitkristalliseren.

De komende jaren zullen de accenten liggen op:
- het opzetten en invoeren van integraal personeelsbeleid,
- het realiseren van goede huisvesting voor alle scholen,
- het professionaliseren van de bedrijfsvoering
- versterken van de kwaliteitszorg

De VCSO is een moderne organisatie die midden in de maatschappij wil staan en actief wil inspelen op de steeds weer veranderende omstandigheden.


corner left-topcorner right-top
Bijzonder goed onderwijs!
corner left-bottomcorner right-bottom


Copyright © 2015
Realisatie: Datas